Kashtanka

By Anton Chekhov                                                                                                                                                                                                                                   Work in progress